Regulamin salonu fryzjerskiego CASSIOPEIA:

_______________

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie „CASSIOPEIA” oraz odsprzedaży kosmetyków.

Decydując się na wizytę w Salonie Klient akceptuje poniższy Regulamin.

Godziny otwarcia Salonu Fryzjerskiego od WTORKU do PIATKU od godz. 9.00 do 20.00 oraz w SOBOTY od. Godz. 08.00 do 16.00.

Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.

Zamówienie usługi w Salonie Fryzjerskim  „CASSIOPEIA” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientkę/Klienta muszą poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta a na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientkę/Klienta zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Dzieci (wiek do lat 10)- mogą przebywać w salonie tylko w obecności oraz pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci jak i dorosłych odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonu Fryzjerskiego  „CASSIOPEIA” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.

Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się. Salon  „CASSIOPEIA” nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.

Za usługi świadczone w Salonie  „CASSIOPEIA” można płacić gotówką lub karta płatniczą.

Klientka/Klient umawiając się na usługę zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon fryzjerski  „CASSIOPEIA” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.

  1. a) Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie.

b) Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon Fryzjerski.

W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zadatku , która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.

Na terenie Salonu  „CASSIOPEIA” obowiązuje całkowity zakaz:

– palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,

– wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią,

– handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie,

– korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu,

Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć i zabezpieczyć biżuterię, zegarek, okulary. Salon Fryzjerski  „CASSIOPEIA” nie bierze odpowiedzialności za pozostawione przedmioty na terenie Salonu.

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salony są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu lub usługi fryzjerskiej.

Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wizyty.

Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cassiopeia@opoczta.pl

Reklamacja zgłaszana za pomocą poczty elektronicznej powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady oraz zdjęcie.

W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.

Salon rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

Nie zwracamy pieniędzy w ramach reklamacji. Każda forma i próby wyłudzenia pieniędzy (fikcyjne i nieprawdziwe reklamacje) zostaną natychmiast zgłoszone do właściwego organu i na Policję.

Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do Właściciela Salonu Anety Dąbrowskiej zalecane osobiście lub korespondencyjnie na adres salonu  „CASSIOPEIA.

Salon Fryzjerski „CASSIOPEIA” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 20:00  |  Sobota 08:00 – 16:00

Gdzie jesteśmy

Sprawdź na mapie

Salon Fryzjerski Cassiopeia Aneta Dąbrowska

Kontakt z nami

Zostaw nam wiadomość

_______________

Cassiopeia

ul. Ogrodowa 16 d

05-509 Józefosław (Piaseczno)

TELEFON :

Biuro: +48 510 248 994

E-MAIL :

cassiopeia@opoczta.pl

2 + 1 =

© 2017 Cassiopeia

Call Now Button